محیط عامل های هوشمند

  • شماره مطلب : 5
  • دسته بندی : هوش مصنوعی
  • عنوان : خواص محیط ِ عامل های هوشمند
  • نویسنده : NetBoss
  • پیش نیاز : تمامی مطالب مرتبط با عوامل هوشمند
  • بیشتر بخوانید :
  1. انواع عامل های هوشمند
  2. ساختار عامل های هوشمند
  3. عامل هوشمند چیست
  4. تعاریف هوش مصنوعی

همانطور که پیشتر نیز گفته شد تمامی عامل های هوشمند در یک محیط مشخص در حال نشان دادن واکنش نسب به مشاهدات خود میباشند. (جدول مطلب شماره سه). به محیطی که عامل هوشمند مشاهداتش را از آن جمع آوری نموده و در آن واکنش نشان میدهد محیط عامل های هوشمند میگویند. این محیط ها دارای خواص مشخصی میباشند که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

محیط عامل های هوشمند
محیطی که عامل هوشمند مشاهداتش را از آن جمع آوری نموده و در آن واکنش نشان میدهد محیط عامل های هوشمند میگویند. این محیط ها دارای خواص مشخصی میباشند

محیط های قابل دسترس و غیر قابل دسترس

اگر حس گرهای عامل های هوشمند به تمامی وضعیت های محیطی که در آن در حال مشاهده و واکنش میباشند دسترسی داشته باشند به آن محیط، محیط قابل دسترس میگویند. یک محیط بطوری کارآمدی قابل دسترس محسوب میشود به شرطی که حسگر های عامل از تمام جنبه های مرتبط با واکنش های خود در آن محیط آگاه باشند. یک محیط قابل دسترس به دلیل آنکه عامل نیازی به بروز رسانی خود جهت تطبیق با شرایط جدید ندارد یک محیط ایده آل محسوب میشود.

محیط های قطعی و غیر قطعی

اگر وضعیت جدید محیط، ازواکنش صورت گرفته بر روی وضعیت جاری محیط قابل پیش بینی باشد، به آن محیط، محیط قطعی میگویند. بطور اصولی عامل هوشمند در محیطی که قابل دسترس و قطعی میباشد با مسئله عدم قطعیت مواجه نخواهد شد. همچنین اگر محیطی غیر قابل دسترس باشد غیر قطعی نیز در نظر گرفته یمشود.

محیط های بخشی و غیر بخشی

در محیط های بخشی، تجارب عامل های هوشمند به بخش های مختلفی تقسیم بندی میشود که هر بخش شامل مجموعه ای از مشاهدات و واکنش های عامل میباشد. در این محیط ها کیفیت واکنش های عامل در هر بخش تنها به همان بخش مربوط میشود و تاثیری بر روی بخش های قبل و بعد از بخش جاری نخواهد گذاشت. محیط های بخشی جز محیط های ساده محسوب میشوند چونکه ذهن عامل را بطور خطی و دائم درگیر نخواهند کرد.

محیط های پویا و ثابت

محیط هایی که در زمان کار عامل میتوانند تغییر کنند را محیط های پویا مینامند. در غیر این صورت محیط ثابت میباشد. محیط های ثابت و ایستا از محیط های پویا ساده تر میباشند. دلیل  این است که زمانی که عامل در حال تصمیم گیری است احتیاجی به بررسی محیط اطراف خود نخواهد داشت. هم چنین در محیط های ایستا، عامل با مفهوم گذر زمان مشکلی پیدا نخواهد کرد. ( به صورت طبیعی گذر زمان میتواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط اطرف شود.) اگر محیط با گذر زمان تغییری نکند در حالی که امتیاز عامل (امتیاز ناشی از واکنش ها) تغییر کند به آن محیط نیمه پویا میگویند. (Semi)

محیط های گسسته و پیوسته

زمانی که در محیطی تعداد واکنش ها و مشاهدات  محدود، متفاوت و بطور واضح قابل تعریف باشد به آن محیط گسسته میگویند.

محیط قابل دسترس قطعی بخشی ایستا گسسته
شطرنج با زمان Yes Yes No Semi Yes
شطرنج بدون زمان Yes Yes No Yes Yes
بازی تخته Yes No No Yes Yes
راننده هوشمند No No No No No
سیستم تجویز نسخه No No No No No
سیستم تحلیل تصویر Yes Yes Yes Semi No
جایگذاری قطعات No No Yes No No
کنترل پالایشگاه No No No No No
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.